Datu babesaren gaineko eskubideak egikaritu

Deskribapena


Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoak bide ematen du eskubide hauek egikaritzeko tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuetara irispidea izatekoa, datuak zuzentzekoa, datuen tratamenduari aurka egitekoa, datuak ezereztekoa (“ahaztua izateko eskubidea”), datuen tratamendua mugatzekoa, datuen eramangarritasunaren gaineko eskubidea eta erabaki indibidualen jomuga ez izateko eskubidea.

Eskubideon ezaugarri nagusia da:

 • Haietaz baliatzea doakoa dela.
 • Eskubideak zuzenean nahiz eskubidea erabiltzeko berariaz izendatutako legezko ordezkariaren edo boluntarioaren bidez egikaritu ahal izango dira; betiere, interesdunaren nortasuna egiaztatuta eta, hala dagokionean, ordezkari-izaera egiaztatuta.
 • 14 urtetik beherako adingabeen kasuan, guraso-ahalaren titularrek egingo dute eskubideak egikaritzeko eskabidea.
 • Eskabideei hilabeteko epean erantzun behar zaie. Epe hori beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, beharrezkoa bada eskabideen konplexutasunagatik eta kopuruagatik.
 • Eskaerak argi eta garbi funsgabeak edo neurrigabeak direnean (adibidez, errepikakorrak direlako), tratamenduaren arduradunak kanon bat kobratu ahal izango du —kostu administratiboekin bat datorrena, hain zuzen— edo, bestela, eskabideari uko egin.
 

Datuak babestearen arloko eskubideak

Interesdunak eskubidea dauka bere datu pertsonalen tratamendua egiten ari den ala ez egiazta diezaion tratamenduaren ardura duen organoak, eta, hala bada, datuok eskuratu ahal izango ditu. Arduradunak datuak tratatzen ari direla baieztatzen badio, honako informazio hau jasotzeko eskubidea ere izango du interesdunak:

 • Tratatzen ari diren datu pertsonalen tipologia eta kategoria.
 • Datuen jatorria.
 • Tratamenduaren helburuak.
 • Datu pertsonalak zer hartzaileri edo zer hartzaile-kategoriari komunikatu zaizkion edo komunikatuko zaizkion, bereziki hirugarren herrialde bateko hartzaileak edo nazioarteko erakundeak badira.
 • Datu pertsonalak zenbat denboran gordeko diren, edo, bestela, epea zehazteko zer irizpide dauden.
 • Erabaki automatizaturik badagoen —profilak egitea barne— eta, kasu horietan behinik-behin, erabilitako logikaren gaineko informazio esanguratsua, eta interesdunarentzat tratamendu horrek duen garrantzia eta izan ditzakeen ondorioak.

Arduradunak interesdunaren datu-kopuru handia tratatzen duenean, interesdunak irispiderako eskubidea egikaritu nahi badu, zehaztu gabe datu batzuekin edo guztiekin loturik egin nahi duen, arduradunak, informazioa eman aurretik, eskatu ahalko dio zehazteko eskaera zer datu edo jarduerarekin loturik dagoen.

Datuetara irispidea izateko eskubidea sei hilabetetik gorako denbora-tarteetan soilik egikaritu ahal izango da, ezpada behar bezala egiaztatutako interes legitimoren bat dagoela.

Datuetara irispidea izateko eskubidea egikaritu nahi izanez gero, eskabidean adierazi beharko duzu, alderdi hauek ere identifikatuta: zer tratamendutara izan nahi duzun irispidea eta zein den tratamenduon arduraduna.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 13. artikulua (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 15. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Bere datu pertsonal akasdunak zuzentzeko eskubidea dauka interesdunak, eta osatu gabe dauden datu pertsonalak osatzekoa, behar bada, adierazpen gehigarri baten bidez.

Eskabidearekin batera, datuak zehatzak ez direla edo osatu gabe daudela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar da.

Datuak zuzentzeko eskubidea egikaritu nahi izanez gero, eskabidean adierazi beharko duzu, alderdi hauek ere identifikatuta: zer tratamendu zuzendu nahi duzun eta zein den tratamenduon arduraduna.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 14. artikulua (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 16. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Bere datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea izango du interesdunak baldintza hauetan:

 • datu pertsonalak jadanik ez direnean beharrezkoak, bildu zirenean edo beste modu batez tratatu zirenean zeuden helburuen argitan;
 • interesdunak tratamendua egiteko baimena kentzen duenean, eta tratamenduak ez badu beste oinarri juridikorik;
 • interesdunak tratamendua aurkaratzen duenean, eta ez denean bestelako arrazoi juridikorik gailentzen tratamendurako;
 • datu pertsonalen tratamendua legez kontra egin denean;
 • datu pertsonalak ezereztu behar badira, tratamenduaren arduradunari aplikagarri zaion Batasuneko edo estatu kideetako zuzenbidean ezarritako lege-betebehar baten indarrez.
 • datu pertsonalak jaso badira 8.1 artikuluan aipaturiko informazioaren gizarteko zerbitzuen eskaintzaren ingurumarian. (adingabeen datuen tratamenduari aplikagarriak zaizkion baldintzak, informazioaren gizarteko zerbitzuak direla eta).
 • Datu pertsonaletarako esteka oro ezabatua izateko eskubidea izango du interesdunak, baldin eta datuok ezerezteko betebeharra badago (ahaztua izateko eskubidea).

Hala eta guztiz ere, eskubide hori mugatua da. Izan ere, aukera egongo da datuok ez ezerezteko baldin eta tratamendua beharrezkoa bada adierazpen- eta informazio-askatasuna baliatzeko, lege-eginbehar bat betetzeko, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko, osasun publikoaren esparruko interes publikoko arrazoiengatik, interes publikoaren izenean artxibatzeko, ikerketa zientifikorako edo erreklamazioak gauzatzeko edo haietatik defendatzeko.

Datuak ezerezteko eskubidea egikaritu nahi izanez gero, eskabidean adierazi beharko duzu, alderdi hauek ere identifikatuta: zer tratamendu ezereztu nahi duzun eta zein den tratamenduon arduraduna.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) datu pertsonalak ahaztua izateko eskubideari buruzko informazio espezifikoa kontsulta dezakezu.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 15. eta 93. artikuluak (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 17. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskubidea izango du interesdunak baldintza hauetan:

 • Datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egiten denean, tratamenduaren ardura duen organoak datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez.
 • Tratamendua legez kontrakoa denean eta interesdunak datu pertsonalak ezereztearen aurka egiten duenean eta, ordainetan, haien erabilera mugatzeko eskatu.
 • Tratamenduaren arduradunak jadanik behar ez dituenean datu pertsonalak tratamenduaren helburuei begira, baina interesdunak bai, erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko.
 • Interesdunak tratamenduaren aurka egin duenean, eta tratamenduaren arduradunaren arrazoi legitimoak interesdunaren arrazoien gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.

Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea egikaritu nahi izanez gero, eskabidean adierazi beharko duzu, alderdi hauek ere identifikatuta: zer tratamendu mugatu nahi duzun eta zein den tratamenduon arduraduna.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 16. artikulua (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 18. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Interesdunak eskubidea dauka bere datu pertsonalak erabilera orokorra eta irakurketa mekanikoa duen formatu egituratu batean jasotzeko, bai eta beste tratamendu-arduradun bati bidaltzeko ere, betiere tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada.

Eskubide hori aplikatu behar da interesdunak datu pertsonalak eta adostasuna eman dituenean, edo kontratu bat gauzatzeko tratamendua beharrezkoa denean. Ez da aplikatzekoa tratamenduak adostasuna edo kontratua ez den beste oinarri juridikoa badu. Haien nolakotasunak direla eta, eskubide hori ez da egikaritu behar beren eginkizun publikoak betetzean datu pertsonalak tratatzen dituzten arduradunen aurka. Horrenbestez, ez da aplikatu behar baldin eta datu pertsonalen tratamendua beharrezkoa bada arduradunari aplikagarri zaion lege-eginbehar bat betetzeko edo interes publikoaren izenean edo arduradunari emandako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 18. artikulua (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 21. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Interesdunak eskubidea izango du, bere egoera partikularra dela-eta, edozein unetan, tratamenduaren arduradunari galarazteko berari buruzko datu pertsonalen tratamendua egitea, tratamendua beharrezkoa bada ere interes publikoaren izenean burututako eginkizun bat betetzeko edo ahal publikoak erabili edo hirugarrenen interes legitimoa babesteko, baita profilak egiteko ere.

 • Tratamenduaren arduradunak datuak tratatzeari utziko dio, noiz eta ez duen egiaztatzen interesdunaren interes, eskubide eta askatasunen gainetik arrazoi larriak daudela edo datuok beharrezkoak direla erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko.
 • Datuen tratamenduaren helburua bada ikerketa zientifikoa, historikoa edo estatistikoa, interesdunak eskubidea izango du, bere egoera partikularra dela-eta, edozein unetan, berari buruzko datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko, salbu eta tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea egikaritu nahi izanez gero, eskabidean adierazi beharko duzu, alderdi hauek ere identifikatuta: zer tratamenduren aurka egin nahi duzun eta zein den tratamenduon arduraduna.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 18. artikulua (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 21. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Eskubide honen bidez bermatu nahi da interesduna ez izatea tratamendu automatizatu batean soilik oinarrituta dagoen eta harengan ondorio juridikoak edo antzeko ondorio esanguratsuak dituen erabaki baten jomuga, profilak egitea barne.

Profilak egitea diogunean, honetaz ari gara: datu pertsonalen tratamendu oro, alderdi pertsonalak ebaluatzea bilatzen duena, batez ere zure errendimendu profesionala, egoera ekonomikoa, osasuna, lehentasun edo interes pertsonalak, fidagarritasuna edo portaera, analizatzeko edo aurreikusteko.

Lege-erreferentziak: 3/2018 Lege Organikoaren 18. artikulua (leiho berri batean irekitzen da)eta Europar Batasunaren 2016/679 Erregelamenduaren 22. artikulua (leiho berri batean irekitzen da).

Informazio gehiago

Ertzaintzaren polizia-fitxategietan jasotako datu pertsonalen babesaren arloko eskubideak baliatzea

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) datu pertsonalak ezabatzea. Ahaztua izateko eskubidea

Helburu estatistikoekin tratatutako datu pertsonalen babesaren arloko eskubideak egikaritzea

Nori dago zuzenduta


Pertsona orok dauka eskubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere datu pertsonalei egiten dizkien tratamenduei buruzko informazioa eskatzeko dagokion tratamenduaren arduradunari.

Datuetara irispidea izateko eta datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea, datuen eramangarritasunaren gaineko eskubidea eta datuen tratamendua mugatzeko eta tratamenduari aurka egiteko eskubidea egikaritu ahal izango dituzu, bai eta zure datuen tratamendu automatizatu hutsean oinarritutako erabakien jomuga ez izateko eskubidea ere, bidezkoa denean.

Horretarako, eskubideak baliatzeko eskabidean tratamenduaren arduraduna eta tratamenduaren izena adierazi beharko dira. Badago eskuragarri tratamendu-jardueren erregistroa kontsultatzeko.

Halaber, eskubidea duzu edozein erreklamazio jartzeko Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta aukera duzu, baita ere, erreklamazioa jartzeko aldez aurretik datuak babesteko ordezkariari.

Erakundeak


Ebazten duen erakundea

Tratamenduaren arduraduna

Sailak, erakunde autonomoak eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoen tratamendu arduradunak.

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea(k)

 • Datu babesaren gaineko eskubideak egikaritu: 1084201

Datu babesaren gaineko eskubideak egikaritzeko eskabidea


Tramitazio elektronikoko aplikazioan sar zaitez hurrengo botoiaren bitartez.

Oharrak:

Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.

Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Eskabide-orriara sartu hurrengo botoiaren bitartez.

Beste tramite batzuk